Collall All-Purpose glue 100ml

Collall All-Purpose glue 100ml

2,75 €
incl. 24 % VAT

Type of glue: Collall All Purpose Glue is a medium-viscous, solvent based glue.

Appearance:

  • Clear transparent liquid
  • Glues strong
  • Fast-drying
  • Strong smell (acetone)
  • Solvent: Acetone/ ethanol

Main ingredient: Polyvinylacetaat

Density: 0.90 g / dm³

Application: gluing paper, cardboard, cork, wood, textile, glass, stone, ceramics, leather, styropor and various plastics.The materials to be glued need to be dry. Put the glue onto one surface and leave to dry for a few moments.Then press the two surfaces together. For stronger adhesion, apply the glue to both surfaces. Fast initial adhesive strength.

Suitable for: children aged 8 and upwards. under the supervision of an adult

Warning: the glue can damage lacquered materials. Remove stains with acetone.  

Danger! Contains acetone. Keep out of reach of children. Avoid breathing vapours. May cause drowsiness or dizziness. Dispose of contents/containers in accordance with local regulation.

Advice: Use all-purpose glue in a well-ventilated area.

UFI:  3UE7-4T3W-NW23-NQJU

Cleaning:  Stains can be removed with a sufficient amount of acetone. While some surfaces are not resistant to acetone be sure to test on an invisible place first. From cloth(ing) stain can also be removed with the aid of paper with one rough side. Put the paper with the rough side on the stain and carefully warm it with an iron. The glue melts and draws into the paper. Repeat this treatment if necessary. Be sure not to exceed the maximum warming temperature of the fabric. Hard or very hard to remove with acetone.

  VAARA / FARA

UFI: 3UE7-4T3W-NW23-NQJU

Vaaralausekkeet:
H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry. 
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. 

Turvalausekkeet:
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210 - Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – Tupakointi kielletty. 
P261 - Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. 
P303+P361+P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. 
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. 
P501 -  Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti. 

Faroangivelser:
H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Säkerhetsfraser:
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. 
P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. 
P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. 
P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. 
P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj noggrant med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om du enkelt kan göra det. Fortsätt skölja.
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. 

Model number: COLAL0100
Product identifier: 8711557400107