Creative Cement, 1 kg
Creative Cement, 1 kg
Creative Cement, 1 kg
Creative Cement, 1 kg
Creative Cement, 1 kg
Creative Cement, 1 kg
Creative Cement, 1 kg
Creative Cement, 1 kg

Creative Cement, 1 kg

8,99 €
incl. 24 % VAT

Creative cement, bucket 1 kg. Pour your ideas into shape! With Rayher’s creative-concrete is now easier than ever to realize yourself your unlimited ideas concerning your home, decorations or gifts. Rayher’s creative-concrete is dust-free, ready for use and therefore easy to work with. The especially developed concrete-recipe for a creative designing at home has the typical concrete character: weather & frost resistant and moreover – is based on plastic cement. As a result, there are fast made and fantastic looking trendy accessories and works of art such as bowls, candleholders, sculptures and much more.


VAARA / FARA

UFI: 7RA1-5073-E00J-AN52

Vaaralausekkeet:
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 

Turvalausekkeet:
P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P260 - Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P337+P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P501 -  Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti. 

Faroangivelser:
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

Säkerhetsfraser:
P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 
P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj noggrant med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om du enkelt kan göra det. Fortsätt skölja.
P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. 

Model number: 34152000
Product identifier: 4006166434440