Follow us


Sign in

Enter your e-mail and password:

New customer? Create account

Forgot your password? Recover password

Creative Cement, 1 kg

8,49 €
incl. 24 % VAT

Creative cement, bucket 1 kg. Pour your ideas into shape! With Rayher’s creative-concrete is now easier than ever to realize yourself your unlimited ideas concerning your home, decorations or gifts. Rayher’s creative-concrete is dust-free, ready for use and therefore easy to work with. The especially developed concrete-recipe for a creative designing at home has the typical concrete character: weather & frost resistant and moreover – is based on plastic cement. As a result, there are fast made and fantastic looking trendy accessories and works of art such as bowls, candleholders, sculptures and much more.


 • Product safety

  VAARA / FARA

  UFI: 7RA1-5073-E00J-AN52

  Vaaralausekkeet:
  H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 

  Turvalausekkeet:
  P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
  P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
  P260 - Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
  P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
  P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
  P337+P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
  P501 -  Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti. 

  Faroangivelser:
  H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

  Säkerhetsfraser:
  P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
  P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 
  P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj noggrant med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om du enkelt kan göra det. Fortsätt skölja.
  P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  P501 - Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. 

Share using your favourite service
Other options