Follow us


Sign in

Enter your e-mail and password:

New customer? Create account

Forgot your password? Recover password

Creative kneading-cement, 3 kg

19,99 €
incl. 24 % VAT

Shaping, modelling, cutting, stamping, filling... everything is possible.

Weatherproof, frost-resistant - suitable for indoor and outdoor use.

The mixing ratio: 9 parts of cement/ 1 part of water. Size 3 kg.

 • Product safety

   VAARA/ FARA

  UFI: QT60-50AX-V00M-313D

  Vaaralausekkeet:
  H315 - Ärsyttää ihoa.
  H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
  H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

  Turvalausekkeet:
  P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
  P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
  P261 - Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. 
  P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.
  P305+P351+P338 -  JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
  P302+P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
  P501 -  Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

  Faroangivelser:
  H315 - Irriterar huden.
  H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
  H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.

  Säkerhetsfraser:
  P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
  P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. 
  P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. 
  P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj noggrant med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om du enkelt kan göra det. Fortsätt skölja.
  P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.  
  P501 - Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.

  Tuotejäämien hävitys:

  • älä kaada tuotetta viemäriin
  • tuotteet voidaan kovettaa haihduttamalla

Share using your favourite service