Follow us


Sign in

Enter your e-mail and password:

New customer? Create account

Forgot your password? Recover password

Glue for jewelleries, 27g, Rayher

5,49 €
incl. 24 % VAT

Glue for jewelleries, tube 27 g

Bonds metal, wood, glass, leather, etc. Unsuitable for soft plastics and styrofoam.

 • Product safety

    VAARA / FARA

  UFI: 11DA-19RE-VYAD-EEWU

  Vaaralausekkeet:
  H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry. 
  H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 
  H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. 

  Turvalausekkeet:
  P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. 
  P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
  P103 - Lue merkinnät ennen käyttöä. 
  P210 - Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – Tupakointi kielletty. 
  P261 - Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. 
  P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. 
  P303+P361+P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. 
  P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. 
  P501 -  Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti. 

  Faroangivelser:
  H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
  H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

  Säkerhetsfraser:
  P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. 
  P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. 
  P103 - Läs etiketten före användning. 
  P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
  P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. 
  P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. 
  P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 
  P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. 
  P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj noggrant med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om du enkelt kan göra det. Fortsätt skölja.
  P501 - Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. 

  FI: EUH066 - Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
  SE: EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Share using your favourite service