Follow us


Sign in

Enter your e-mail and password:

New customer? Create account

Forgot your password? Recover password

Grout, Turquoise 250g

5,90 €
incl. 24 % VAT

 • 250g Ultracolor Plus
 • covers approximately 30x30cm
 • 2kg = 1m2 coverage
 • with Bio-block against mold
 • UVA and Frost resistant
 • use inside and outside
 • does not require sealing
 • fills spaces from 2mm-20mm
 • sanded for extra strength
 • Product safety

  Tuotetietoesite
  Käyttöturvallisuustiedote

  Produktinformation
  Säkerhetsdatablad

  EUH208 - Sisältää biosidi: 2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion
  EUH212 - Varoitus! Vaarallista keuhkorakkuloihin kulkeutuvaa pölyä saattaa muodostua käytön yhteydessä. Älä hengitä pölyä.
  EUH208 - Innehåller biocid: 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion
  EUH212 - Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.

  Lisätietoja: Sisältää hydraulisia erikoissideaineita jotka kehon nesteiden kanssa voivat aiheuttaa alkalisen reaktion. Suojakäsineitä- ja laseja tulee käyttää. Lisätietoja tuoteesitteestä ja käyttöturvallisuustiedotteesta.
  Ytterligare information: Innehåller speciell hydrauliskt bindemedel, soni kontakt med svett ellet andra kroppsvätskor kan skapa en lätt alkalisk reaktion. Användning av handskar och ögonskydd rekommenderas. För ytterligare information se säkerhetsdatablad och tekniskt datablad.

Share using your favourite service