Follow us


Sign in

Enter your e-mail and password:

New customer? Create account

Forgot your password? Recover password

Black - Kiilto Pro Tile grout 50 Graphite Black 1kg

12,90 €   9,03 €   Sale
incl. 24 % VAT

Kiilto Pro Tile grout is a low-emission M1-classified tile grout for grouting ceramic tiles and clinker as well as other ceramic materials.

Special features

 • long working time, wide range of colours
 • grouting wall and floor tiles
 • coverage approx. 1 kg/m² depending on joint and tile size
 • joint width 1-6 mm

A cement-based tile grout for ceramic and clinker tiles. Forms a water and dirt-repellent surface. 

INSTRUCTIONS FOR USE: Powder 1 kg - water 0.3 l. INSTRUCTIONS FOR USE ARE INSIDE THE PACKAGE.

 • Product safety

  Tuote-esite
  Käyttöturvallisuustiedote

  Produktblad
  Säkerhetsdatablad

    VAARA / FARA

  UFI:9SQ9-H0N6-800J-YRE4 

  FI: Sisältää sementti portland, kromi (VI) < 0,0002%. Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.  Vältä pölyn hengittämistä. 
  Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

  SE: Innehåller cement portland, krom (VI) < 0,0002%. Irriterar huden. Orsakar allvartiga ögonskador. kan orsaka irritation i luftvägarna. Undvik att inandas damm. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Foortsätt att skölja. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.

  EN: Contains cement portland, chrome (VI) < 0,0002%. Causes skin irritation. Causes serious eye damage. May cause respiratory irritation. Avoid breathing dust. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Keep out of reach of children. Dispose of contents/container in accordance with local regulation.

  Vaaralausekkeet:
  H315 Ärsyttää ihoa.
  H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
  H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

  Faroangivelser:
  H315 Irriterar huden.
  H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
  H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

  Turvalausekkeet:
  P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
  P261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
  P280: Käytä suojakäsineitä/hengityssuojainta/silmiensuojainta/kasvosuojainta.
  P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
  P501: Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

  Säkerhetsfraser:
  P102: Förvaras utom räckhåll för barn.
  P261: Undvik att andas in damm/rök/gas/dimma/ånga/spray.
  P280: Använd skyddshandskar/andningsskydd/ögonskydd/ansiktsskydd.
  P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Foortsätt att skölja.
  P501: Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.

  Tuotejäämien hävitys:

  • älä kaada tuotetta viemäriin
  • tuotteet voidaan kovettaa haihduttamalla
  • kovettunut tuote pakkauksineen on energiajätettä
  • varoitusmerkinnät on poistettava tai ruksattava pakkauksesta ennen pakkauksen kierrätystä

Share using your favourite service