Light and floating concrete flour, 1L
Light and floating concrete flour, 1L
Light and floating concrete flour, 1L
-50%

Light and floating concrete flour, 1L

50 % discount
4,95 € 9,90 €
incl. 24 % VAT

White super-light craft concrete, with which art and decorative objects are "let's bake" with the help of molds or by molding. Suitable for both indoor and outdoor small-scale work. Contains eps beads, which help molding or fabric casting to get a beautiful texture. In mold castings, the surface becomes smooth. The finished products float in the water.

INSTRUCTIONS FOR USE: Add 1-2 dl of water for 1 liter of concrete powder, depending on the desired mass composition. Mix the concrete mass either mechanically or by hand, e.g. with a small trowel, etc. Depending on the thickness of the casting, the amount of water used and the drying conditions, the mold can be removed after approx. 1-2 days.

You can conveniently color the castings with concrete bakery color powders. The amount of color powder added to the concrete mass affects the final depth of the shade. 5 standard colors in the series.

Concrete must not be poured into the drain. Dry powder is sorted as mixed waste and hardened concrete as aggregate. After cleaning, the packaging can be used for concrete crafting as a mold, for storing various consumables, or sorted as energy waste.

  VAARA/ FARA

FI: Sisältää sementtiä . Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.  Vältä pölyn hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

SE: Innehåller cement. Irriterar huden. Orsakar allvartiga ögonskador. kan orsaka irritation i luftvägarna. Undvik att inandas damm. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Foortsätt att skölja. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.

Vaaralausekkeet:
H315 Ärsyttää ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Faroangivelser:
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Turvalausekkeet:
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P280: Käytä suojakäsineitä/hengityssuojainta/silmiensuojainta/kasvosuojainta.
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P501: Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

Säkerhetsfraser:
P102: Förvaras utom räckhåll för barn.
P261: Undvik att andas in damm/rök/gas/dimma/ånga/spray.
P280: Använd skyddshandskar/andningsskydd/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Foortsätt att skölja.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.

Tuotejäämien hävitys:

  • älä kaada tuotetta viemäriin
  • kuiva jauhe voidaan hävittää sekajätteenä
  • kovettunut betoni kiviaineksena
  • tyhjä pakkaus energiajätteenä
Model number: betonileipomo_3l
Product identifier: 5701914699919