Askartelubetoni, 1 kg
Askartelubetoni, 1 kg
Askartelubetoni, 1 kg
Askartelubetoni, 1 kg
Askartelubetoni, 1 kg
Askartelubetoni, 1 kg
Askartelubetoni, 1 kg
Askartelubetoni, 1 kg

Askartelubetoni, 1 kg

8,99 €
sis. 24 % ALV

Askartelubetoni. Tällä Askartelubetonilla onnistut luomaan vaikka mitä betonitöitä. Lisää vain vesi, sekoita ja kaada muottiin. Ole luova ja päästä sisäinen muotoilijasi valloilleen!

  • Lähes pölyämätön, 
  • Kuivuu nopeasti, pienet työt voit poistaa muotista jo 3 tunnin kuluttua. (Riippuen valun koosta.)
  • Betoni sopii mainiosti harrastajille kotiin ja kouluun. Sisä- ja ulkokäyttöön.
  • Pakkaus 1 kg. 
  • Huom! Klikkaa kuvaa 8. nähdäksesi tuoteesta videon.

VAARA / FARA

UFI: 7RA1-5073-E00J-AN52

Vaaralausekkeet:
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 

Turvalausekkeet:
P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P260 - Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P337+P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P501 -  Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti. 

Faroangivelser:
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

Säkerhetsfraser:
P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 
P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj noggrant med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om du enkelt kan göra det. Fortsätt skölja.
P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. 

Mallinumero: 34152000
Tuotenumero: 4006166434440