Askartelubetoni, 2,5 kg
Askartelubetoni, 2,5 kg
Askartelubetoni, 2,5 kg
Askartelubetoni, 2,5 kg
Askartelubetoni, 2,5 kg
Askartelubetoni, 2,5 kg
Askartelubetoni, 2,5 kg
Askartelubetoni, 2,5 kg
Askartelubetoni, 2,5 kg
Askartelubetoni, 2,5 kg

Askartelubetoni, 2,5 kg

16,99 €
sis. 24 % ALV

Tällä Askartelubetonilla onnistut luomaan vaikka mitä betonitöitä. Lisää vain vesi ja kaada muottiin. Betoni sopii mainiosti harrastajille kotiin ja kouluun. Sisä- ja ulkokäyttöön.
Tämä askartelubetoni on lähes pölyämätöntä ja kuivuu nopeasti. Voit poistaa muotit pienistä betonitöistäsi jo muutaman tunnin kuluttua ja  pääset koristelemaan niitä esim. maalaamalla.
Pakkaus 2,5 kg. Ole luova ja päästä sisäinen muotoilijasi valloilleen!
Huom! Klikkaa kuvaa 10. nähdäksesi tuoteesta videon.

VAARA / FARA

UFI: 7RA1-5073-E00J-AN52

Vaaralausekkeet:
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 

Turvalausekkeet:
P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P260 - Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P337+P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P501 -  Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti. 

Faroangivelser:
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

Säkerhetsfraser:
P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 
P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj noggrant med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om du enkelt kan göra det. Fortsätt skölja.
P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. 

Mallinumero: 34153000
Tuotenumero: 4006166434457