Betonipasta
Betonipasta
Betonipasta
Betonipasta
Betonipasta
Betonipasta
Betonipasta

Betonipasta

11,99 €
sis. 24 % ALV
Katso esittelyvideo: Klikkaa alla olevaa pikkukuvaa 7.

Betonipasta on tuote, jolla päällystät helposti erilaisia esineitä ja materiaaleja upealle betoniselle pinnalle, mm. lasia, puuta, metallia ja styroxia, paperimassatuotteita. Tuote on heti käyttövalmista, riittoisaa, levittyy helposti ja ja voit kuvioida pintaa vaivatta. Pakkaus 350 g. Betonipasta on säänkestävää, mutta suosittelemme siirtämän betonipastatyöt talveksi sisälle.
Katso esittelyvideo klikkaa kuvaa 7.
Kuva 2. Kierrä ripustuskoukku styroxpalloon ja päällystä pallo betonipastalla. Lisää lopuksi ampiaisia pastaan, anna kuivua ja ripusta valeampiaispesä koristeeksi parvekkeelle tai puutarhaan.
Kuva 4. vihreä tausta, kaikki kuvan tuotteet on päällystetty yhdellä purkillisella Betonipastaa, tuote on todella riittoisaa!

VAARA / FARA

Vaaralausekkeet: 
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.

Turvalausekkeet: 
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P280: Käytä suojakäsineitä/hengityssuojainta/silmiensuojainta/kasvosuojainta.
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P501: Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

Faroangivelser:
H318 Orsakar allvarliga ögonskador. 

 Säkerhetsfraser:
P102: Förvaras utom räckhåll för barn.
P261: Undvik att andas in damm/rök/gas/dimma/ånga/spray.
P280: Använd skyddshandskar/andningsskydd/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Foortsätt att skölja.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.

FI: EUH208: Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli- 2H-isotiatsol-3- onin (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
SE: EUH208: Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, reaktionsmassa av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on. (3: 1). Kan ge en allergisk reaktion.

Mallinumero: 34329000
Tuotenumero: 4006166499135