Collall All-Purpose liima 12 ml
Collall All-Purpose liima 12 ml
Collall All-Purpose liima 12 ml

Collall All-Purpose liima 12 ml

1,49 €
sis. 24 % ALV
Moneen tarkoitukseen sopiva liima, voidaan liimata mm. lasia, keramiikkaa, paperia, pahvia, nahkaa, korkkia, kangasta, puuta, erilaisia muoveja ja styroxia

Collall All-Purpose liima, 12 ml, kätevä pieni tuubi 

  • Collall All-Purpose on keskiviskoosinen, liuotinpohjainen juokseva liima.  
  • Loistava liima tehtäessä mosaiikkitöitä tasopinnoille
  • Moneen tarkoitukseen sopiva liima, voidaan liimata mm. lasia, keramiikkaa, paperia, pahvia, nahkaa, korkkia, kangasta, puuta, monia erilaisia muoveja ja styroxia
  • Liimattavien materiaalien tulee olla kuivia. Laita liimaa yhdelle pinnalle ja anna kuivua hetken. Purista sitten kaksi pintaa yhteen. Vahvemman tarttuvuuden saamiseksi levitä liimaa molemmille pinnoille. Nopea alkutartunta.
  • Liima on vahvaa ja kuivuu kirkkaaksi
  • Kosteuden kestävä. Ei pakkasenkestävä.
  • Sopii 8-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille aikuisen valvonnassa
  • Voimakas haju (asetoni), kuivuttuaan hajuton

Varoitus: liima voi vahingoittaa lakattuja materiaaleja. Poista tahrat asetonilla.


  VAARA / FARA

Vaaralausekkeet:
H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry. 
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. 

Turvalausekkeet:
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210 - Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – Tupakointi kielletty. 
P261 - Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. 
P303+P361+P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. 
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. 
P501 -  Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti. 

Faroangivelser:
H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Säkerhetsfraser:
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. 
P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. 
P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. 
P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. 
P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj noggrant med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om du enkelt kan göra det. Fortsätt skölja.
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. 

Mallinumero: COLAL0012
Tuotenumero: 8711557400121