Seuraa meitä


Kirjaudu sisään

Syötä sähköpostiosoitteesi ja salasanasi:

Oletko uusi asiakas? Rekisteröidy nyt

Unohditko salasanasi? Palauta salasana

Collall All-Purpose liima 12 ml

1,29 €
sis. 24 % ALV

Collall All-Purpose liima, 12 ml, kätevä pieni tuubi 

 • Collall All-Purpose on keskiviskoosinen, liuotinpohjainen juokseva liima.  
 • Loistava liima tehtäessä mosaiikkitöitä tasopinnoille
 • Moneen tarkoitukseen sopiva liima, voidaan liimata mm. lasia, keramiikkaa, paperia, pahvia, nahkaa, korkkia, kangasta, puuta, monia erilaisia muoveja ja styroxia
 • Liimattavien materiaalien tulee olla kuivia. Laita liimaa yhdelle pinnalle ja anna kuivua hetken. Purista sitten kaksi pintaa yhteen. Vahvemman tarttuvuuden saamiseksi levitä liimaa molemmille pinnoille. Nopea alkutartunta.
 • Liima on vahvaa ja kuivuu kirkkaaksi
 • Kosteuden kestävä. Ei pakkasenkestävä.
 • Sopii 8-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille aikuisen valvonnassa
 • Voimakas haju (asetoni), kuivuttuaan hajuton

Varoitus: liima voi vahingoittaa lakattuja materiaaleja. Poista tahrat asetonilla.


 • Tuoteturvallisuus

    VAARA / FARA

  Vaaralausekkeet:
  H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry. 
  H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 
  H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. 

  Turvalausekkeet:
  P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
  P210 - Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – Tupakointi kielletty. 
  P261 - Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. 
  P303+P361+P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. 
  P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. 
  P501 -  Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti. 

  Faroangivelser:
  H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
  H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

  Säkerhetsfraser:
  P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. 
  P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. 
  P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. 
  P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. 
  P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj noggrant med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om du enkelt kan göra det. Fortsätt skölja.
  P501 - Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. 

Jaa käyttämällä suosikkipalveluasi