Collall All-Purpose liima 250 ml

Collall All-Purpose liima 250 ml

6,49 €
sis. 24 % ALV
Loistava liima tehtäessä mosaiikkitöitä tasopinnoille. Voidaan liimata mm. lasia, keramiikkaa, paperia, pahvia, nahkaa, korkkia, puuta, muovia ja styroxia.

Collall All-Purpose 250 ml on keskiviskoosinen, liuotinpohjainen liima.  

  • Loistava liima tehtäessä mosaiikkitöitä tasopinnoille
  • Moneen tarkoitukseen sopiva liima, voidaan liimata mm. lasia, keramiikkaa, paperia, pahvia, nahkaa, korkkia, kangasta, puuta, monia erilaisia muoveja ja styroxia
  • Liimattavien materiaalien tulee olla kuivia. Laita liimaa yhdelle pinnalle ja anna kuivua hetken. Purista sitten kaksi pintaa yhteen. Vahvemman tarttuvuuden saamiseksi levitä liimaa molemmille pinnoille. 
  • Nopea alkutartunta
  • Liima on vahvaa ja kuivuu kirkkaaksi
  • Kätevä korkki, jossa mukana liiman levitin
  • Kosteuden kestävä. Ei pakkasenkestävä.
  • Sopii 8-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille aikuisen valvonnassa
  • Voimakas haju (asetoni), kuivuttuaan hajuton

Varoitus: liima voi vahingoittaa lakattuja materiaaleja. Poista tahrat asetonilla.

Vaara! Sisältää asetonia. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Vältä höyryjen hengittämistä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta. Hävitä sisältö/astiat paikallisten määräysten mukaisesti.

Ohje: Käytä yleisliimaa hyvin ilmastoidussa tilassa.

  VAARA / FARA

UFI: 3UE7-4T3W-NW23-NQJU
Vaaralausekkeet:
H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. 

Turvalausekkeet:
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210 - Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – Tupakointi kielletty. 
P261 - Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. 
P303+P361+P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. 
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. 
P501 -  Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti. 

Faroangivelser:
H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Säkerhetsfraser:
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. 
P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. 
P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. 
P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. 
P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj noggrant med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om du enkelt kan göra det. Fortsätt skölja.
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. 

Mallinumero: COLAL0250
Tuotenumero: 8711557402507