Muotoilubetoni, 1 kg
Muotoilubetoni, 1 kg
Muotoilubetoni, 1 kg
Muotoilubetoni, 1 kg
Muotoilubetoni, 1 kg
Muotoilubetoni, 1 kg
Muotoilubetoni, 1 kg
Muotoilubetoni, 1 kg
Muotoilubetoni, 1 kg
Muotoilubetoni, 1 kg
Muotoilubetoni, 1 kg
Muotoilubetoni, 1 kg
Muotoilubetoni, 1 kg
Muotoilubetoni, 1 kg
Muotoilubetoni, 1 kg
Muotoilubetoni, 1 kg
Muotoilubetoni, 1 kg
Muotoilubetoni, 1 kg

Muotoilubetoni, 1 kg

9,99 €
sis. 24 % ALV

Moutoilubetoni on todella kiva tuote! Muotoilubetonilla voit tehdä vaikka mitä!
Muotoile sitä käsin mielin määrin, voit kaulita, leikata, tehdä muottien avulla kuvioita, käyttää leimasinta...
Pakkaus 1 kg. Säänkestävä, pakkasenkestävä - soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

Sekoitussuhde: 9 osaa jauhetta / 1 osa vettä. Laita jauhe astiaan ja lisää hitaasti ja vähitellen vettä samalla sekoittaen jatkuvasti, kunnes koostumus on saavutettu. Suositeltava käsittelyaika sekoitetulle aineelle on n.1 tunti riippuen ympäristön lämpötilasta (ei alle 5 celsiusastetta).
Anna valmiin esineen kovettua hyvin, suuremmilla esineillä se voi kestää useita päiviä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden, silmien ja ihon ärsytystä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Pidä poissa lasten ulottuvilta. Käytä työskennellessäsi suojahanskoja, suojaavia vaatteita ja suojaa silmät.

 VAARA/ FARA

UFI: QT60-50AX-V00M-313D

Vaaralausekkeet:
H315 - Ärsyttää ihoa.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Turvalausekkeet:
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P261 - Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. 
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 -  JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P302+P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P501 -  Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

Faroangivelser:
H315 - Irriterar huden.
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Säkerhetsfraser:
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. 
P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. 
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj noggrant med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om du enkelt kan göra det. Fortsätt skölja.
P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.  
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.

Tuotejäämien hävitys:

  • älä kaada tuotetta viemäriin
  • tuotteet voidaan kovettaa haihduttamalla
Mallinumero: 34211000
Tuotenumero: 4006166291999