Saumalaasti, Musta, Mosaikstein
Saumalaasti, Musta, Mosaikstein

Saumalaasti, Musta, Mosaikstein

3,69 €
sis. 24 % ALV

Musta saumalaasti, Mosaikstein

  • soveltuu mosaiikkitöiden mm. lasi-, keramiikka-, marmori jne. materiaalien saumaamiseen, sisä- ja ulkokäytössä
  • vettä ja likaa hylkivä, pakkasenkestävä
  • menekki noin 2 kg / m2, riippuen sauman leveydestä ja mosaiikkipalojen paksuudesta
  • suositeltava sauman leveys 1-5 mm
  • käytä hengityssuojainta ja suojalaseja sekoittaessasi saumajauhetta veteen, käytä saumatessa suojakäsineitä

Näin saumaat:

Pakkauskoko 250 g: Sekoita 250 g jauhetta ja noin 0,5 dl vettä huolellisesti puuromaiseksi.
Pakkauskoko 500 g: Sekoita 500 g jauhetta ja noin 1 dl vettä huolellisesti puuromaiseksi.

Anna tekeentyä ja sekoita 3 minuutin kuluttua uudelleen ja käytä laasti seuraavien 15 minuutin kuluessa. Ennen saumalaastin levittämistä, kostuta vedellä imukykyiset, lasittamattomat materiaalit. Levitä saumalaasti mosaiikkityön pintaan saumalastalla ja anna kuivahtaa n. 3-5 minuuttia. Pyyhi ylimääräinen laasti pois kevyesti kostealla sienellä pyörivin liikkein. Toista vaihe tarvittaessa. Puhdista pinta lopuksi pehmeällä nukkaamattomalla kankaalla. Anna kuivua hyvin. 

Sisältö ja pakkaus hävitetään paikallisten säännösten mukaisesti. Useimmiten ylijäänyt laasti voidaan kovettuneena hävittää sekajätteen mukana. Tyhjät, puhtaat muovipakkaukset voidaan lajitella muovin keräykseen.

Lue ohje ennen käyttöä ja säilytä tuoteseloste. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältä iho- ja silmäkosketusta sekä hengittämästä jauhetta. Jos tuotetta joutuu iholle, huuhdo se välittömästi pois. Mikäli tuotetta joutuu silmiin, poista piilolinssit ja huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos tuotetta niellään, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

VAARA/ FARA

UFI: 4D71-E09J-2007-H0K4

FI: Sisältää sementti portland, kromi (VI) < 0,0002%. Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.  Vältä pölyn hengittämistä. 

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

SE: Innehåller cement portland, krom (VI) < 0,0002%. Irriterar huden. Orsakar allvartiga ögonskador. kan orsaka irritation i luftvägarna. Undvik att inandas damm. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Foortsätt att skölja. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.

Vaaralausekkeet:
H315 - Ärsyttää ihoa.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. 

Turvalausekkeet:
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P260 - Älä hengitä pölyä/savua/ kaasua/sumua/höyryä/ suihketta.
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.
P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.
P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P332 + P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
 

Faroangivelser:
H315 - Irriterar huden.
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. 
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Säkerhetsfraser: 
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. 
P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. 
P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P332 + P313 - Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

Tuotejäämien hävitys:

  • älä kaada tuotetta viemäriin
  • tuotteet voidaan kovettaa haihduttamalla
  • kovettunut tuote pakkauksineen on energiajätettä
  • varoitusmerkinnät on poistettava tai ruksattava pakkauksesta ennen pakkauksen kierrätystä