Saumalaasti, Valkoinen, Mosaikstein
Saumalaasti, Valkoinen, Mosaikstein
Saumalaasti, Valkoinen, Mosaikstein

Saumalaasti, Valkoinen, Mosaikstein

3,49 €
sis. 24 % ALV

Valkoinen saumalaasti, Mosaikstein

  • soveltuu mosaiikkitöiden mm. lasi-, keramiikka-, marmori jne. materiaalien saumaamiseen, sisä- ja ulkokäytössä
  • vettä ja likaa hylkivä, pakkasenkestävä
  • menekki noin 2 kg / m2, riippuen sauman leveydestä ja mosaiikkipalojen paksuudesta
  • suositeltava sauman leveys 1-5 mm
  • käytä hengityssuojainta ja suojalaseja sekoittaessasi saumajauhetta veteen, käytä saumatessa suojakäsineitä

Näin saumaat:

Pakkauskoko 250 g: Sekoita 250 g jauhetta ja noin 0,5 dl vettä huolellisesti puuromaiseksi.
Pakkauskoko 500 g: Sekoita 500 g jauhetta ja noin 1 dl vettä huolellisesti puuromaiseksi.

Anna tekeentyä ja sekoita 3 minuutin kuluttua uudelleen ja käytä laasti seuraavien 15 minuutin kuluessa. Ennen saumalaastin levittämistä, kostuta vedellä imukykyiset, lasittamattomat materiaalit. Levitä saumalaasti mosaiikkityön pintaan saumalastalla ja anna kuivahtaa n. 3-5 minuuttia. Pyyhi ylimääräinen laasti pois kevyesti kostealla sienellä pyörivin liikkein. Toista vaihe tarvittaessa. Puhdista pinta lopuksi pehmeällä nukkaamattomalla kankaalla. Anna kuivua hyvin. 

Sisältö ja pakkaus hävitetään paikallisten säännösten mukaisesti. Useimmiten ylijäänyt laasti voidaan kovettuneena hävittää sekajätteen mukana. Tyhjät, puhtaat muovipakkaukset voidaan lajitella muovin keräykseen.

Lue ohje ennen käyttöä ja säilytä tuoteseloste. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältä iho- ja silmäkosketusta sekä hengittämästä jauhetta. Jos tuotetta joutuu iholle, huuhdo se välittömästi pois. Mikäli tuotetta joutuu silmiin, poista piilolinssit ja huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Jos tuotetta niellään, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

VAARA/ FARA

UFI: GNK0-00J7-M00D-DGJ9

FI: Sisältää sementti portland, kromi (VI) < 0,0002%. Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.  Vältä pölyn hengittämistä. 

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

SE: Innehåller cement portland, krom (VI) < 0,0002%. Irriterar huden. Orsakar allvartiga ögonskador. kan orsaka irritation i luftvägarna. Undvik att inandas damm. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Foortsätt att skölja. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.

Vaaralausekkeet:
H315 - Ärsyttää ihoa.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Turvalausekkeet:
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P260 - Älä hengitä pölyä/savua/ kaasua/sumua/höyryä/ suihketta.
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.
P301+P330+P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa.
P304+P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
P305+P351+P338 -  JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P405 - Varastoi lukitussa tilassa.
P501 -  Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.
 

Faroangivelser:
H315 - Irriterar huden.
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Säkerhetsfraser:
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. 
P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301+P330+P331 - VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P304+P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj noggrant med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om du enkelt kan göra det. Fortsätt skölja.
P405 - Förvaras inlåst. 
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. 

Tuotejäämien hävitys:

  • älä kaada tuotetta viemäriin
  • tuotteet voidaan kovettaa haihduttamalla
  • kovettunut tuote pakkauksineen on energiajätettä
  • varoitusmerkinnät on poistettava tai ruksattava pakkauksesta ennen pakkauksen kierrätystä