Saumalaasti, Valkoinen, Mosaikstein
Saumalaasti, Valkoinen, Mosaikstein
Saumalaasti, Valkoinen, Mosaikstein

Saumalaasti, Valkoinen, Mosaikstein

3,70 €
sis. 24 % ALV
Määräalennus
Alennusprosentti
+ 5 kpl
8 %

Valkoinen saumalaasti, Mosaikstein

  • soveltuu mosaiikkitöiden mm. lasi-, keramiikka-, marmori jne. materiaalien saumaamiseen, sisä- ja ulkokäytössä
  • vettä ja likaa hylkivä, pakkasenkestävä
  • menekki noin 2 kg / m2, riippuen sauman leveydestä ja mosaiikkipalojen paksuudesta
  • suositeltava sauman leveys 1-5 mm
  • käytä hengityssuojainta ja suojalaseja sekoittaessasi saumajauhetta veteen, käytä saumatessa suojakäsineitä

Näin saumaat:

Pakkauskoko 250 g: Sekoita 250 g jauhetta ja noin 0,5 dl vettä huolellisesti puuromaiseksi.
Pakkauskoko 500 g: Sekoita 500 g jauhetta ja noin 1 dl vettä huolellisesti puuromaiseksi.

Anna tekeentyä ja sekoita 3 minuutin kuluttua uudelleen ja käytä laasti seuraavien 15 minuutin kuluessa. Ennen saumalaastin levittämistä, kostuta vedellä imukykyiset, lasittamattomat materiaalit. Levitä saumalaasti mosaiikkityön pintaan saumalastalla ja anna kuivahtaa n. 3-5 minuuttia. Pyyhi ylimääräinen laasti pois kevyesti kostealla sienellä pyörivin liikkein. Toista vaihe tarvittaessa. Puhdista pinta lopuksi pehmeällä nukkaamattomalla kankaalla. Anna kuivua hyvin. 

VAARA/ FARA/ DANGER

UFI: GNK0-00J7-M00D-DGJ9

FI: Sisältää sementti portland, kromi (VI) < 0,0002%. Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Vältä pölyn hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

SE: Innehåller cement portland, krom (VI) < 0,0002%. Irriterar huden. Orsakar allvartiga ögonskador. kan orsaka irritation i luftvägarna. Undvik att inandas damm. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Foortsätt att skölja. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.

EN: Contains cement portland, chrome (VI) < 0,0002%. Causes skin irritation. Causes serious eye damage. May cause respiratory irritation. Avoid breathing dust. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Keep out of reach of children. Dispose of contents/container in accordance with local regulation.

Vaaralausekkeet:
H315 - Ärsyttää ihoa.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Turvalausekkeet:
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P260 - Älä hengitä pölyä/savua/ kaasua/sumua/höyryä/ suihketta.
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.
P301+P330+P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa.
P303 + P361 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. 
P304+P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
P305+P351+P338 -  JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P405 - Varastoi lukitussa tilassa.
P501 -  Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

Faroangivelser:
H315 - Irriterar huden.
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Säkerhetsfraser:
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. 
P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301+P330+P331 - VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. 
P304+P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj noggrant med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om du enkelt kan göra det. Fortsätt skölja.
P405 - Förvaras inlåst. 
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. 

Hazard statements: 
H315 - Causes skin irritation.
H318 - Causes serious eye damage. 
H335 - May cause respiratory irritation.. 

Precautionary statement:
P102 - Keep out of reach of children.
P260 - Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/ spray.
P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
P301+P330+P331 - IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
P304+P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
P305+P351+P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 
P405 - Store locked up.
P501 - Dispose of contents/container in accordance with local regulations.

Tuotejäämien hävitys:

  • älä kaada tuotetta viemäriin
  • tuotteet voidaan kovettaa haihduttamalla
  • kovettunut tuote pakkauksineen on energiajätettä
  • varoitusmerkinnät on poistettava tai ruksattava pakkauksesta ennen pakkauksen kierrätystä