Värijauhe, Sininen
Uutuus

Värijauhe, Sininen

6,95 €
sis. 24 % ALV

Askartelubetonien sävytykseen soveltuva värijauhe. Sopii parhaiten vaaleille betoneille. Pakkauksen koko: 175 g

Käyttöohjeet: Lisää värijauhetta ripaus kerrallaan betonimassan sekaan. Betonimassaan lisätyn värijauheen määrä vaikuttaa sävyn lopulliseen syvyyteen. Sarjassa 5 vakioväriä.

  VAARA/ FARA

FI: Sisältää sementtiä . Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.  Vältä pölyn hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

SE: Innehåller cement. Irriterar huden. Orsakar allvartiga ögonskador. kan orsaka irritation i luftvägarna. Undvik att inandas damm. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Foortsätt att skölja. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.

Vaaralausekkeet:
H315 Ärsyttää ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Faroangivelser:
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Turvalausekkeet:
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P280: Käytä suojakäsineitä/hengityssuojainta/silmiensuojainta/kasvosuojainta.
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P501: Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

Säkerhetsfraser:
P102: Förvaras utom räckhåll för barn.
P261: Undvik att andas in damm/rök/gas/dimma/ånga/spray.
P280: Använd skyddshandskar/andningsskydd/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Foortsätt att skölja.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.

Tuotejäämien hävitys:

  • älä kaada tuotetta viemäriin
  • kuiva jauhe voidaan hävittää sekajätteenä
  • kovettunut betoni kiviaineksena
  • tyhjä pakkaus energiajätteenä
Mallinumero: värijauhe_sininen
Tuotenumero: 5701914107629