Följ oss


Logga in

Ange din e-postadress och ditt lösenord:

Ny kund? Skapa konto

Glömt lösenordet? Återställ lösenord

Färg pulver, gul

6,95 €
inkl. 24 % moms

Färgpulver lämpligt för toning av hantverksbetong. Passar bäst för ljus betong. Förpackningsstorlek: 175 g

Bruksanvisning: Tillsätt färgpulver lite i taget till betongblandningen. Mängden färgpulver som tillsätts till betongmassan påverkar det slutliga djupet på skuggan. 5 standardfärger i serien.

 • Produktsäkerhet

    VAARA/ FARA

  FI: Sisältää sementtiä . Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.  Vältä pölyn hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

  SE: Innehåller cement. Irriterar huden. Orsakar allvartiga ögonskador. kan orsaka irritation i luftvägarna. Undvik att inandas damm. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Foortsätt att skölja. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.

  Vaaralausekkeet:
  H315 Ärsyttää ihoa.
  H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
  H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

  Faroangivelser:
  H315 Irriterar huden.
  H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
  H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

  Turvalausekkeet:
  P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
  P261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
  P280: Käytä suojakäsineitä/hengityssuojainta/silmiensuojainta/kasvosuojainta.
  P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
  P501: Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

  Säkerhetsfraser:
  P102: Förvaras utom räckhåll för barn.
  P261: Undvik att andas in damm/rök/gas/dimma/ånga/spray.
  P280: Använd skyddshandskar/andningsskydd/ögonskydd/ansiktsskydd.
  P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Foortsätt att skölja.
  P501: Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.

  Tuotejäämien hävitys:

  • älä kaada tuotetta viemäriin
  • kuiva jauhe voidaan hävittää sekajätteenä
  • kovettunut betoni kiviaineksena
  • tyhjä pakkaus energiajätteenä

Dela med din favorittjänst • Produktinformation
  Modellnummer: värijauhe_keltainen
  Produktbeteckning: 5701914107612
  Vikt: 250 g