Kakelfog, Grå, Mosaikstein
Kakelfog, Grå, Mosaikstein

Kakelfog, Grå, Mosaikstein

3,90 €
inkl. 24 % moms
Bulkrate-rabatt
Diskonteringsränta
+ 5 st
8 %

Passar för för mosaikarbeten, t.ex. glas, keramik och marmor. För både utomhus- och inomhusbruk. Fogen kan vara 1-5 mm bred.

Bildar en vatten - och smutsavvisande yta.  Åtgång 2 kg/m2,, beroende på fogens bredd och mosaikbitarnas tjocklek.

Förpackningsstorlek 250 g: Blanda pulver 250 g och ca 0,5 dl vatten ordentligt tills det är klumpfritt.
Förpackningsstorlek 500 g: Blanda pulver 500 g och ca 1,0 dl vatten ordentligt tills det är klumpfritt.

Så här fogar du: Blanda fogmassan och låt den dra en stund. Rör om i den på nytt och bred ut den med en spackel på mosaikarbetets yta, använd skyddshandskar. Putsa ytan med en fuktig svamp eller med en bit superlon. Upprepa vid behov. Torka till sist av mosaikarbetet med en torr, mjuk trasa som inte luddar av sig och låt mosaikarbetet torka. Följ instruktionerna som finns i förpackningen.

VAARA/ FARA/ DANGER

UFI: JHQ0-S0M3-D00N-4US6

FI: Sisältää sementti portland, kromi (VI) < 0,0002%. Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Vältä pölyn hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

SE: Innehåller cement portland, krom (VI) < 0,0002%. Irriterar huden. Orsakar allvartiga ögonskador. kan orsaka irritation i luftvägarna. Undvik att inandas damm. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Foortsätt att skölja. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.

EN: Contains cement portland, chrome (VI) < 0,0002%. Causes skin irritation. Causes serious eye damage. May cause respiratory irritation. Avoid breathing dust. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Keep out of reach of children. Dispose of contents/container in accordance with local regulation.

Vaaralausekkeet:
H315 - Ärsyttää ihoa.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Turvalausekkeet:
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P260 - Älä hengitä pölyä/savua/ kaasua/sumua/höyryä/ suihketta.
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.
P301+P330+P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa.
P304+P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
P305+P351+P338 -  JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P405 - Varastoi lukitussa tilassa.
P501 -  Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti. 

Faroangivelser:
H315 - Irriterar huden.
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Säkerhetsfraser:
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. 
P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301+P330+P331 - VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P304+P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj noggrant med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om du enkelt kan göra det. Fortsätt skölja.
P405 - Förvaras inlåst. 
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.

Hazard statements: 
H315 - Causes skin irritation.
H318 - Causes serious eye damage. 
H335 - May cause respiratory irritation.. 

Precautionary statement:
P102 - Keep out of reach of children.
P260 - Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/ spray.
P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
P301+P330+P331 - IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
P304+P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
P305+P351+P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 
P405 - Store locked up.
P501 - Dispose of contents/container in accordance with local regulations.

Tuotejäämien hävitys:

  • älä kaada tuotetta viemäriin
  • tuotteet voidaan kovettaa haihduttamalla
  • kovettunut tuote pakkauksineen on energiajätettä
  • varoitusmerkinnät on poistettava tai ruksattava pakkauksesta ennen pakkauksen kierrätystä