Kakelfog, Grå, Mosaikstein
Kakelfog, Grå, Mosaikstein

Kakelfog, Grå, Mosaikstein

3,49 €
inkl. 24 % moms.

Passar för för mosaikarbeten, t.ex. glas, keramik och marmor. För både utomhus- och inomhusbruk. Fogen kan vara 1-5 mm bred.

Bildar en vatten - och smutsavvisande yta.  Åtgång 2 kg/m2,, beroende på fogens bredd och mosaikbitarnas tjocklek.

Förpackningsstorlek 250 g: Blanda pulver 250 g och ca 0,5 dl vatten ordentligt tills det är klumpfritt.
Förpackningsstorlek 500 g: Blanda pulver 500 g och ca 1,0 dl vatten ordentligt tills det är klumpfritt.

Så här fogar du: Blanda fogmassan och låt den dra en stund. Rör om i den på nytt och bred ut den med en spackel på mosaikarbetets yta, använd skyddshandskar. Putsa ytan med en fuktig svamp eller med en bit superlon. Upprepa vid behov. Torka till sist av mosaikarbetet med en torr, mjuk trasa som inte luddar av sig och låt mosaikarbetet torka. Följ instruktionerna som finns i förpackningen.

FARA / DANGER

UFI: JHQ0-S0M3-D00N-4US6

SE: Innehåller cement portland, krom (VI) < 0,0002%. Irriterar huden. Orsakar allvartiga ögonskador. kan orsaka irritation i luftvägarna. Undvik att inandas damm. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Foortsätt att skölja. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. 

Faroangivelser:
H315 - Irriterar huden.
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Säkerhetsfraser:
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. 
P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301+P330+P331 - VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P304+P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj noggrant med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om du enkelt kan göra det. Fortsätt skölja.
P405 - Förvaras inlåst. 
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.