Följ oss


Logga in

Ange din e-postadress och ditt lösenord:

Ny kund? Skapa konto

Glömt lösenordet? Återställ lösenord

Svart - Kiilto Pro Tile grout 50 Graphite Black 1kg

12,90 €   9,03 €   Rea
inkl. 24 % moms

Kiilto Kakelfog är en fogmassa i emissionsklass M1 för fogning av keramiska plattor samt andra keramiska material.

 FÖRPACKNINGEN.

 • Lång öppentid
 • Stort utbud av färger
 • För fogning av kakel och klinker
 • Åtgång ca 1 kg/m² beroende på fog- och plattstorlek
 • Fogbredd 1–6 mm
 • CG2-klassifierad 

Cementbaserad kakelfog för keramiska kakel- och klinkerplattor. Bildar en vatten- och smutsavvisande yta. BRUKSANVISNING: Pulver 1 kg - vatten 0,3 l. BRUKSANVISNING INUTI.

 • Produktsäkerhet

  Tuote-esite
  Käyttöturvallisuustiedote

  Produktblad
  Säkerhetsdatablad

    VAARA / FARA

  UFI:9SQ9-H0N6-800J-YRE4 

  FI: Sisältää sementti portland, kromi (VI) < 0,0002%. Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.  Vältä pölyn hengittämistä. 
  Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

  SE: Innehåller cement portland, krom (VI) < 0,0002%. Irriterar huden. Orsakar allvartiga ögonskador. kan orsaka irritation i luftvägarna. Undvik att inandas damm. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Foortsätt att skölja. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.

  EN: Contains cement portland, chrome (VI) < 0,0002%. Causes skin irritation. Causes serious eye damage. May cause respiratory irritation. Avoid breathing dust. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Keep out of reach of children. Dispose of contents/container in accordance with local regulation.

  Vaaralausekkeet:
  H315 Ärsyttää ihoa.
  H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
  H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

  Faroangivelser:
  H315 Irriterar huden.
  H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
  H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

  Turvalausekkeet:
  P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
  P261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
  P280: Käytä suojakäsineitä/hengityssuojainta/silmiensuojainta/kasvosuojainta.
  P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
  P501: Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

  Säkerhetsfraser:
  P102: Förvaras utom räckhåll för barn.
  P261: Undvik att andas in damm/rök/gas/dimma/ånga/spray.
  P280: Använd skyddshandskar/andningsskydd/ögonskydd/ansiktsskydd.
  P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Foortsätt att skölja.
  P501: Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.

  Tuotejäämien hävitys:

  • älä kaada tuotetta viemäriin
  • tuotteet voidaan kovettaa haihduttamalla
  • kovettunut tuote pakkauksineen on energiajätettä
  • varoitusmerkinnät on poistettava tai ruksattava pakkauksesta ennen pakkauksen kierrätystä

Dela med din favorittjänst