Följ oss


Logga in

Ange din e-postadress och ditt lösenord:

Ny kund? Skapa konto

Glömt lösenordet? Återställ lösenord

Betong till modellering/Knådbetong, 3 kg

21,90 €
inkl. 24 % moms

Forma, modellera, klippa, stämpla, fylla ... allt är möjligt.

Väderbeständig, frostbeständig - lämplig för användning inomhus och utomhus.

Blandningsförhållandet: 9 delar cement / 1 del vatten. Förpackning 3 kg.

 • Produktsäkerhet

   VAARA/ FARA

  UFI: QT60-50AX-V00M-313D

  Vaaralausekkeet:
  H315 - Ärsyttää ihoa.
  H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
  H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

  Turvalausekkeet:
  P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
  P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
  P261 - Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. 
  P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.
  P305+P351+P338 -  JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
  P302+P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
  P501 -  Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

  Faroangivelser:
  H315 - Irriterar huden.
  H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
  H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.

  Säkerhetsfraser:
  P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
  P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. 
  P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. 
  P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj noggrant med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om du enkelt kan göra det. Fortsätt skölja.
  P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.  
  P501 - Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser.

  Tuotejäämien hävitys:

  • älä kaada tuotetta viemäriin
  • tuotteet voidaan kovettaa haihduttamalla

Dela med din favorittjänst