Lim för mosaik, 80ml, Rayher
Lim för mosaik, 80ml, Rayher
Lim för mosaik, 80ml, Rayher
Lim för mosaik, 80ml, Rayher

Lim för mosaik, 80ml, Rayher

8,90 €
incl. 24 % VAT
  • Silikonlim 80 ml. Gelliknande, bra klibb i början, stycken börjar ej rinna från basen
  • Frostbeständig, torkar transparent och kan användas till att limma glas, metall, plast, sten, frigolit och träd
  • Vinäger doft (ättikasyra), luktfri när torkad
  • Undvik kontakt med hud
  • Ej använding för under 6 åriga barn
  • Undvik att limet hamnar på mosaikstyckens yta, för att det kan vara svårt att räna up stycken
  • Inkluderar: 4,5 dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on, kan orsaka en allergisk reaktion

 VAROITUS / VARNING

EUH208 - Sisältää 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni. 
Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Säilytä lasten ulottumattomissa.

EUH208 - Innehåller 4,5-diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on och 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on. 
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Förvara utom räckhåll för barn.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Foortsätt att skölja. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. 

Model number: 3338500
Product identifier: 4006166630323