Silikonlim 3D-Kit, 80ml, set
Silikonlim 3D-Kit, 80ml, set
Silikonlim 3D-Kit, 80ml, set

Silikonlim 3D-Kit, 80ml, set

6,49 €
inkl. 24 % moms.
Bulk hastighet rabatt
Diskonteringsränta
+ 10 st
10 %
  • Silikonlim, 3D, 80 ml. Gelliknande, fäster bra, bitarna börjar inte rinna av underlaget
  • Frostbeständigt, transparent som torrt och kan användas till att limma glas, metall, plast, sten, frigolit och trä
  • Vinägerlukt (ättiksyra), luktfritt när det torkat
  • Undvik kontakt med huden, kan orsaka en allergisk reaktion
  • Ska inte användas av barn under 6 år
  • Undvik att limmet hamnar på mosaikbitarnas yta, för det kan vara svårt att få bort.
  • Inkluderar: 4,5 dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on

VAROITUS / VARNING

EUH208 - Sisältää 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni. 
Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Säilytä lasten ulottumattomissa.

EUH208 - Innehåller 4,5-diklor-2-n-oktyl-2H-isotiazolin-3-on.
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Förvara utom räckhåll för barn.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Foortsätt att skölja. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. 

Modellnummer: silikoni 3D-kit 80ml
Produktnummer: 8711557409322