Silikonlim 3D-Kit, 80ml, set
Ouf ot stock

Silikonlim 3D-Kit, 80ml, set

7,90 €
incl. 24 % VAT
Ouf ot stock

Silikonlim, 80 ml, set: innehåller silikonlim 80 ml, limspruta, doseringshatt och klämma.

  • Gelliknande lim med god initial vidhäftning, bitarna rinner inte av underlaget
  • Frysbeständigt, torkar klart och kan användas för limning av glas, metall, plast, sten, styrofoam, trä etc.
  • Utmärkt lim för lyktor, bollar, tredimensionella djurfigurer m.m.
  • Undvik att få lim på ytan av mosaikbitar, eftersom rengöring av limrester kan vara mödosam
  • Acetisk lukt (ättiksyra), luktfri i torrt tillstånd 
  • Undvik hudkontakt. Se till att ventilationen är tillräcklig.
  • Får inte användas av barn under 6 år
  • Förvaras svalt och torrt

VAROITUS / VARNING

EUH208 - Sisältää 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni. 
Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Varoitus. Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkärin hoitoon. 
Säilytä lasten ulottumattomissa.

EUH208 - Innehåller 4,5-diklor-2-n-oktyl-2H-isotiazolin-3-on.  
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Varning. Irritera huden. Allvarligt irriterande för ögonen.
Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkärin hoitoon.
Förvara utom räckhåll för barn.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Foortsätt att skölja. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. 

Model number: COL3D0080DP
Product identifier: 8711557409322