Följ oss


Logga in

Ange din e-postadress och ditt lösenord:

Ny kund? Skapa konto

Glömt lösenordet? Återställ lösenord

Silikonlim 3D-Kit, 80ml

6,95 €
inkl. 24 % moms

 • Silikonlim 80 ml. Gelliknande, bra initial vidhäftning, bitarna börjar ej rinna av underlaget
 • Frostbeständigt, blir genomskinligt när det torkat, kan användas till att limma glas, metall, plast, sten, frigolit och trä
 • Vinägerlukt (ättiksyra), luktfritt när det torkat
 • Undvik kontakt med huden
 • Ska inte användas av barn under 6 år
 • Undvik att limmet hamnar på mosaikbitarnas yta, eftersom det kan vara svårt att putsa bort.
 • Produktsäkerhet

  VAROITUS / VARNING

  EUH208 - Sisältää 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni. 
  Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
  Varoitus. Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
  Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkärin hoitoon. 
  Säilytä lasten ulottumattomissa.

  EUH208 - Innehåller 4,5-diklor-2-n-oktyl-2H-isotiazolin-3-on.  
  Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Varning. Irritera huden. Allvarligt irriterande för ögonen.
  Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkärin hoitoon.
  Förvara utom räckhåll för barn.

  Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti.

  Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Foortsätt att skölja. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. 

Dela med din favorittjänst