Följ oss


Logga in

Ange din e-postadress och ditt lösenord:

Ny kund? Skapa konto

Glömt lösenordet? Återställ lösenord

Smyckesbetong, 300 g

5,99 €
inkl. 24 % moms

Mycket fin smyckesbetong för fantastiska, unika smycken! 1 del vatten ska blandas med ca 5 delar smyckesbetong. Smyckesformarna och -underlagen som visas på bild 2 ingår inte.

 • Produktsäkerhet

   VAARA / FARA

  UFI: 2800-P0VS-M000-T2TG

  Vaaralausekkeet:
  H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 

  Turvalausekkeet:
  P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
  P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
  P260 - Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
  P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
  P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
  P337+P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
  P501 -  Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten säädösten mukaisesti. 

  Faroangivelser:
  H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

  Säkerhetsfraser:
  P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
  P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 
  P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj noggrant med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om du enkelt kan göra det. Fortsätt skölja.
  P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  P501 - Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala bestämmelser. 

Dela med din favorittjänst